Servis, priprema i ovjera mjerila

IKOM d.d. je ovlašteno tijelo od strane Državnog zavoda za mjeriteljstvo za pripremu i ovjeravanje vodomjera. Svi djelatnici na poslovima pripreme i ovjeravanja imaju dugogodišnje iskustvo na tim poslovima te se redovitim godišnjim izobrazbama nadograđuje njihovo znanje. Svi servisirani vodomjeri su sastavljeni, pripremljeni i umjereni prema Hrvatskim zakonima, pravilnicima i odobrenjima po kojima zadovoljavaju zakonske, tehničke i mjeriteljske karakteristike koji su na snazi za navedeno zakonsko mjerilo.

Ovlašteni smo za pripremu i ovjeravanje:

  • Vodomjera za hladnu vodu – protok do 800 m3/h
  • Vodomjera za toplu vodu – protok do 18 m3/h
  • Plinomjera – protok – do 10 m3/h

OVJERAVANJE ZAKONITIH MJERILA

Sva zakonita mjerila koja se stavljaju u uporabu ili su već u uporabi moraju biti ovjerena u skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, br. 74/14., 111/18. i 114/22.).

Zakonita mjerila su mjerila koja se upotrebljavaju za:

  1. mjerenja u prometu robe i usluga
  2. zaštitu zdravlja ljudi i životinja, opće sigurnosti, zaštitu imovine, okoliša i prirodnih resursa, zaštitu na radu, promet, zaštitu od nesreća
  3. provjeru pretpakovina i boca kao mjernih spremnika
  4. mjerenja propisana Zakonom o mjeriteljstvu, provedbenim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i drugim propisima.

Ovjeravanje mjerila je postupak koji obuhvaća ispitivanje i označavanje mjerila, a kojim se utvrđuje sukladnost mjerila odobrenom tipu mjerila i udovoljavanje propisanim tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima. Ako su zahtjevi ispunjeni, takvo mjerilo mora biti zaštićeno i označeno ovjernim oznakama.

Kada se tijekom ovjeravanja mjerila utvrdi da mjerilo ne zadovoljava propisane zahtjeve, mjerilo se označuje oznakom »Mjerilo je neispravno« i zaštićuje od daljnjeg korištenja.

Ovjeravanje mjerila obavlja ovlašteni mjeritelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo ili ovlaštenog tijela za poslove ovjeravanja zakonitih mjerila.

Uvjeti koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i postupci provođenja nadzora nad ispunjavanjem propisanih obveza ovlaštenih tijela propisani su važećom Uredbom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje.

Naša organizacija / tvrtka IKOM d.d. provodi ovjeravanje u skladu s Rješenjem o odobrenju za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila koju izdaje Državni zavod za mjeriteljstvo i predstavlja identifikacijski broj ovlaštenog tijela »21«, koji se određuje Rješenjem o odobrenju.

Više informacija o Ovlaštenim tijelima i mjeriteljskom sustavu u Republici Hrvatskoj možete pronaći na mrežnim stranicama www.dzm.gov.hr«

 

PRIGOVORI I PRIZIVI ZAINTERESIRANIH STRANA

Odjel ovjere vodomjera i plinomjera poslove obavlja u skladu sa zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012. Sve zainteresirane strane imaju mogućnost prigovora ili priziva ukoliko imaju primjedbe na rad odjela te im je na zahtjev dostupan opis postupka rješavanja istih.

Menu